Diavola

Diavola € 8.50 Pomodoro, mozzarella e salame piccante

Margherita

Margherita € 7.00 Pomodoro. mozzarella