Diavola

Diavola € 7.50 Pomodoro, mozzarella e salame piccante

Margherita

Margherita 6.50 € Pomodoro. mozzarella